Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Przetarg na wynajem sal

OGŁOSZENIE


DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI


INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO


GMINY GRODZISK MAZOWIECKI


Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKUW SPRAWIE : WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO GMINY Grodzisk Mazowiecki ogłasza pierwszy przetarg (licytację) na najem lokali przedszkolnych znajdujących się w budynku Przedszkola w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Górnej 12 na cele: prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci, na okres od dnia 28 września 2015r. do dnia 30 czerwca 2016r. Czas trwania najmu lokalu wynosi 9 miesięcy.

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu odbędzie się dwuetapowo:

- w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 21.09.2015r. do godziny 11.00, otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 13.00 . Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie 21.09.2015r. od godz. 13.00.
- w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji godzinowej stawki czynszu w dniu 21.09.2015r. o godzinie 13.30.

Przystępujący do przetargu, przed przetargiem zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w regulaminie przetargu i wzoru umowy najmu.

Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkolekmp.przedszkolowo.pl

Najemcy gminnych lokali użytkowych nie wywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.
Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

Obiekt przetargu można oglądać w dniach: 14-16.09.2015r. w godzinach 14.00-15.00. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Iwona Godlewska tel. 22 755 66 67.
Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00 pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Przedszkola. Koperta powinna być opisana następująco:
Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Górna 12 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Oferta na : Prowadzenie odpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci ..................................

Otwarcie ofert nastąpi w 21.09.2015 r. o godzinie 13.00. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu będzie dostępna w siedzibie Przedszkola w sekretariacie w dniu 21.09.2015r. od godz. 13.00.
Pierwszy przetarg/licytacja wysokości godzinowej stawki czynszu za lokale użytkowe odbędzie się 21.09.2015r. o godz. 13.30.

Stawka wywoławcza łącznego czynszu za wynajmowane lokale wynosi:
1. sala zajęć – 15 zł. za godzinę
2. sala gimnastyczna – 30 zł. za godzinę
Postąpienie wynosi minimum 5 zł.
Pliki do pobrania:
Komunikat 2015-09-10, 12:35 | autor: Karolina Gasik
Przedszkolowo.pl logo